installation
MILK CARTON INSTALLATION_003
1999
milk cartons, land
variable size
MICHI NO ZOKEI / Sagamihara / Japan


installation
MILK CARTON INSTALLATION_002
1997
milk cartons, land
variable size
THE PARK AND SCULPTURE / Sagamihara / Japan


installation

installation
MILK CARTON INSTALLATION_001
1997
milk cartons, land
variable size
THE PARK AND SCULPTURE / Sagamihara / Japan