untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

UNTITLED
2004
mixewd media
variable size
INTER SPACE exhibition / Daegu / Koria